Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Den stereotypa bilden av samer som primitiva och exotiska vildar

Den kristna kyrkan beskrev samerna som avgudadyrkare och bedrev en våldsam missionspolitik med understöd av den svenska staten. Inom 1800-talets rasbiologiska forskning framställdes samer som ett ”primitivt” folk, dömt till undergång som en följd av utvecklingen. Samtidigt visades samer upp mot betalning på muséer och djurparker runt om i Europa och USA.

Midvinterblot målades av Carl Larsson och 1922 placerades den i trapphallen på Nationalmuseum. Nationalmuseum hade utlyst en tävling med motiv från den svenska historien, och Carl Larssons målning var en tolkning av den medeltida berättelsen om hur en kung offrades vid hednatemplet i Uppsala under vikingatiden för att ge god årsväxt. Till vänster i tavlan, bakom hornblåsarna, dansar figurer som ska föreställa samiska kvinnor, klädda i svart och med rötta hättor. För samtiden var symboliken tydlig. Dels påstod tavlan att samerna redan under vikingatiden varit och betraktat sig som ”svenska” undersåtar, och erkänt en ”svensk” kung. Det var inte oviktigt under det tidiga 1900-talet då den svenska staten bedrev en expansiv politik i norra Sverige i jakt på råvaror, vilket innebar att samerna som redan under hundratals år förtryckts och fördrivits, drabbades ännu hårdare av majoritetssamhällets våld.

Genom att placera en grupp samer vid det hedniska templet anspelade Carl Larsson också på den traderade bilden av samer som trollkunniga och bara ytligt kristna. Den ”samiska” gruppens vildsinta dans går tillbaka till 1600-talets beskrivningar av samer som står i förbund med djävulen och som åkallar honom genom att hänge sig åt extatiska danser. Att tavlan anspelar på stereotypa, nedärvda men då fortfarande aktuella föreställningar om ”samer” blir tydligt genom att den gruppen är den enda som bär igenkännbart ”nutida” kläder, medan tavlans övriga figurer bär rena fantasiplagg.

1959 gjorde Sven-Gösta Jonsson som blev känd som ”Den rockande samen” succé med låten Vid foten av fjället. Redan i de första raderna mötte 18- och tidiga 1900-talets stereotyp av samer, äldre men lika stereotypa uppfattningar: ”Jag är lapp och jag har mina renar/Jag har trolltrummans rytm i mitt blod/Jag kan jojka och hedniska stenar/Ser jag ännu där en gång de stod”. Å ena sidan 18- och 1900-talets rasbiologiska framställning av samer som betonade att ”lapp-ska-vara-lapp” och ägna sig åt nomadisk renskötsel. Å den andra sidan den stereotypa bilden av samerna som trollkunniga avgudadyrkare som formades och spreds av den kristna kyrkan från 1500-talet och framåt. Å ena sidan rasbiologins politik som strävade efter att avskilja samerna från det omgivande samhället eftersom de riskerade att dö ut om de kom i kontakt med moderna bekvämligheter. Och å den andra, den kristna kyrkan som strävade efter att utplåna samernas kultur och religion, och göra dem till sanna kristna.

Trots att det kan se ut som om de båda bilderna och politiska linjerna är varandras totala motsatser – bevara respektive förändra – har beskrivningarna gemensamt att samerna framställdes som ett ”främmande”, primitivt folk som måste kontrolleras och styras av ett majoritetssamhälle som vilade på vetenskapliga, eller kristna grunder. Och båda bilderna användes för att försvara och motivera varför våld och tvång måste användas mot de människor som beskrevs.

Teckning från 1671 av en samisk schaman av Samuel Rheen som var kyrkoherde i Jokkmokk. Till höger har schamanen hamnat i trans och ramlat i djävulens knä. Samme Rheen var av åsikten att Gud helst såg att samerna utrotades eftersom de var ”avgudadyrkare”. Under 16- och 1700-talet anordnades flera häxprocesser mot samer, trummor beslagtogs och offerplatser revs ner. Samiska barn skiljdes från sina föräldrar och placerades i religiösa missionsskolor.

I Läsebok för folkskolan från 1878, beskrevs kyrkans långa kamp för att helt utplåna den samiska religionen: ”Redan i slutet av förra århundradet voro de flesta lappar döpta. Men bland dem rådde likväl ända in i mitten av detta århundrade mycken grov vidskepelse, mycken rå hedendom i hjärta och leverne med offer åt avgudar och med övertro, med stölder och dryckenskap och laglöshet”.

Med början på 1600-talet systematiseras den svenska statens kolonisering av samernas land. Samer tvingades till tvångsarbete i gruvor, kyrkoplikt infördes också för samer och nybyggare uppmuntrades att resa norrut och muta in mark för jordbruk. Samerna trängdes norrut och i marktvister mellan nybyggare och samer dömde domstolarna nästan alltid till nybyggarnas fördel. Begreppet ”fattiglapp” härrör från 1700-talet, för så kallades de samer som fördrivits och gjorts utblottade av den statliga politiken. Vid den här tiden växte den stereotypa bilden av samer som korta, hjulbenta, svartmuskiga och mörkhåriga fram. Deras karaktär beskrevs också stereotypt som lättjefull, ombytlig, slug och opålitlig. Ofta beskrevs de i termer av ohyra och som odugliga och smutsiga.

På 1800-talet försåg rasbiologin fördomarna om och föraktet mot samer med en påstått vetenskaplig grund. Mänskligheten delades in i hierarkiskt ordnade raser baserat på utseende, där vita, kristna européer beskrevs som den mest utvecklade och civiliserade rasen. Längst ner i den rasistiska kategoriseringen av människor, hamnade ofta de folk som trängts undan av europeisk kolonial expansion, både inom och utanför Europas gränser. De beskrevs som primitiva, djurliknande, förhistoriska och oförmögna att överleva i den ”moderna” världen. Rasbiologiska forskare och politiker framställde de ”primitiva” rasernas successiva utdöende som en naturlig följd av utveckling och civilisation. De lägre stående rasernas fysiska och mentala mindervärdighet var avläsbar i deras yttre; i skallform, hår-, ögon- och hudfärg; ansiktsdrag och kroppskonstitution. Bildframställningar som konstruerade och framhävde fysiska särdrag var avgörande för etableringen av rasbiologiska tänkesätt.

Från 1800-talets mitt och långt in på 1900-talet, spreds rasbiologins idéer i populärkulturen, skolorna och media över hela västvärlden. Överst, plansch ur J.C Nott och G. Glibbons verk Types of Mankind från 1854. Nott & Glibbon trodde att mänskligheten redan från början uppstått i form av skilda raser, var och en avpassade till sitt speciella klimat, fauna och flora. Med utgångspunkt från skallmätningar ansåg de sig kunna visa på naturliga mentala och fysiska skillnader mellan raserna.

Samerna tillhörde enligt Nott och Gibbon – som fått ett människokranium tillhörigt en ”lapp” skickat till sig från en av den svenska rasbiologins förgrundsgestalter - anatomen Gustav Retzius – den ”arktiska” rasen som beskrevs som mycket primitiv, och som också inkluderade Nordamerikas inuiter.

I mitten, från vänster till höger; Illustration ur den ryske zoologen K.E von Baers verk om Människoraser från 1862; i mitten tysk folkskoleatlas med underrubriken Människoraserna från 1914, med ett kapitel om ”Lappar”; tysk plansch för skolbruk med rubriken Människoraser från 1888. Nederst: den belgiska chokladen Jacques såldes med samlarbilder och album i vilka bilderna kunde klistras in. En av firmans samlarserier hette Människoraser, och bilden ovan till vänster visar ett uppslag från mitten av 1900-talet, till höger samlarbilden ”Lappen” i serien.

Inom både nordisk, amerikansk och europeisk rasvetenskap framställdes samer som ett folk som i likhet med till exempel Nordamerikas urbefolkning var dömt till undergång i kampen ”mot ett nyare släktes oemotståndliga övermakt” som den svenske prästen Gustav Mellin skrev 1876. Det svenska majoritetssamhällets erövring och exploatering av samiskt land och naturresurser beskrevs som en självklar rättighet, eftersom samer var ett ”främmande folk” vars ”råa, halvvilda levnadssätt” visade att de knappt var mänskliga och därför inte hörde hemma i nutiden.

Herman Lundborg som grundade det Rasbiologiska Institutet i Uppsala 1922, skrev redan 1919 att ”det är självklart att svenskarna, såsom förhållandena gestaltar sig i nutiden, ej längre kunna stå till svars med att låta Lappland nu som förr ligga nästan i händerna på ett fåtaligt nomadfolk. Rikets välstånd och säkerhet fodrar ett bättre tillvaratagande av naturrikedomarna i denna del av landet. Dessa rent svenska intressen gå mången gång i en annan riktning är nomadernas. Det blir då de senares lott att ge vika”. De rasistiska vetenskaperna ansåg att de ”primitiva” folk dit bland annat samerna räknades, var underlägsna och därför inte kunde tillåtas stå i vägen för utvecklingen. Samtidigt fanns det ett intresse av att bevara den så kallade ”lapprasen” som ett exempel på en främmande och exotisk livsform. Dels av vetenskapliga skäl, men också för att exotismen gick att utnyttja kommersiellt.

Redan under 1800-talets första hälft anordnas utställningar i europeiska och nordamerikanska städer där samer visades upp för allmänheten mot betalning. Ibland var utställningarna en del av världsutställningar där västerländska nationer visade upp varor och industriprodukter, men där också människor från koloniala besittningar placerades i ”naturliga” miljöer bakom galler och staket i så kallade ”levande tablåer”. ”Levande tablåer” med samer visades också separat, bland annat på de så kallade ”mänskliga zoo” som fanns i djurparker runt om i Europa. Visningar av människor mot avgift likställde alltså de människor som ställdes ut med djur. Så kallade ”antropologiskt-zoologiska” utställningar av samer fortsatte in på 1900-talet, också i Sverige, på bland annat Skansen i Stockholm.

1822 anordnades visningar av så kallade ”Lappländare” på Londons Naturhistoriska museum. En samisk familj ställdes ut tillsammans med renar mot en målad fond av snöklädda berg. Det blev en stor succé med 58 000 besökare på sex veckor, och utställaren William Bullock som drev ett så kallat ”kuriosamuseum” tjänade 100 pund i veckan. På affischerna ser man den besökande publiken som trängs framför ett avgränsande staket, och på väggarna runt omkring hänger ”artefakter” som utgörs av kläder, verktyg, vapen och skidor. Planer fanns på att också sätta upp en pjäs som skulle heta Lappländarna och förevisa den samiska familjen på en teaterscen, men projektet övergavs när renarna dog.
Nedan från vänster till höger, affisch från Hagenbecks Zoo i Hamburg, 1893, som gör reklam för utställning av ”lappar” i den antropologisk-zoologiska avdelningen; affisch med reklam för utställning av ”Karibier” i Paris 1892, samt reklam för en turnerande ”Vilda Västern”-show, som turnerade i Tyska städer under 1914.

HUVUDKÄLLOR

”Långa skallar och korta samer”. Sápmi. Samiskt informationscentrum.

”I rasbiologins fotspår”. Pia Sjögren.Sápmi. Samiskt informationscentrum, 2015.

”Mission bland samer”. Sápmi. Samiskt informationscentrum.

Allt som kan mätas är inte vetenskap, en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet. Lennart Lundmark, 2007. Forum för levande historia.

”Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige”. Rapport. Video. Martin Ericsson, 2016. Forum för levande historia.

”Human Zoos: A Shocking History of Shame and Exploitation”. CBC, Canadian Broadcasting Corporation, 2016.

”Vitboken om relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna”. Svenska Kyrkan i samarbete med institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet, 2017.

Det ohyggliga arvet. Sverige och främlingen genom tiderna. Christian Catomeris, 2004

Looking North: Representations of Sámi in Visual Arts and Literature. Umeå universitet, 2008

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/den-stereotypa-bilden-av-samer-som-primitiva-och-exotiska-vildar-politik-propaganda-och-underhallning.