Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Fördrivande och registrering av romer och resande

Framställningen av romer som ett ”främmande”, ”rotlöst” folk har en lång historia. I den stereotypa bilden ingår en demonisering av romer och resande som ett hot mot majoritetssamhället och en systematisk registrering av romer och resande påbörjades redan under 1880-talet i bland annat Frankrike, Tyskland och Ungern.

Systematisk registrering av romer och resande påbörjades redan under 1880-talet i ett flertal europeiska länder. Registreringen motiverades med behovet av kontroll, och påstods vila på ”vetenskapliga” grunder som beskrev romer och resande som en avvikande och hotfull grupp i förhållande till majoritetssamhället, som därför måste övervakas.

Från vänster till höger: ett franskt så kallat ”Carnet anthropométrique de bohemes”. Ett identitetskort försett med foto, fingeravtryck och uppgifter om utseende som alla franska romer och resande över tretton års ålder tvingades bära fr om 1912. Identitetskortets namn – bokstavligen ”människomätande” – hänvisar uttryckligen till rasbiologins föreställningar om att människor gick att dela in i raser med olika egenskaper, baserat på längd, hår- och ögonfärg, näsans och öronens form, pannans utseende och så vidare. 1969 ersattes identitetskortet av ett så kallat ”carnet” eller ”livret” ”spécial de circulation” som också innehöll foto, uppgifter om utseende, och som också kontrollerade förflyttningar inom och utanför landet. Skillnaden var att kortet inte längre använde ordet ”nomades” eller motsvarande, utan istället var obligatoriskt för människor som ”saknar fast bostad”. Kortet kritiserades ändå av FN eftersom det i praktiken innebar en riktad registrering av just romer och resande. 2015 avskaffades kortet.

I mitten, omslag från Alfred Dillmans Zigeunerbuch från 1905, med numrerade foton på människor som identifierats som ”zigenare”. Registret uppdateras regelbundet och 1936 innehöll den 19 000 namn och foton. Zigenarboken fick betydelse för den tyska nazistregimens utrotningspolitik riktad mot romer och resande.

Till höger, förstasidan på Dagens Nyheter den 23/9, 2013, då det avslöjades att den svenska polisen under ett flertal år byggt upp ett så kallat ”Romregister” som innehöll uppgifter om namn, adresser och familjeförhållanden och som omfattade drygt 5000 vuxna och barn, samt även avlidna människor. Registret baserade sig i likhet med andra register av samma slag, uteslutande på myndigheternas identifiering av någon som rom.

Romernas historia i Europa är nästan 1000 år gammal, och i stor utsträckning en historia om fördrivande, slaveri och olika former av tvångsarbete i relation till majoritetssamhällena. Redan under 1500-talet började europeiska furstar stifta lagar som förvisade romerna ur det egna riket, och under 1600-talet skärptes lagarna med hot om omedelbart dödsstraff om lagen inte åtlyddes. I Sverige befallde Gustav Vasa 1525 att en grupp ”tartare” skulle utvisas ur landet, och 1637 utfärdades ”Placatet om Tartarnes fördrivande ur landet”, som i likhet med lagarna i det omgivande Europa fastslog att romska män kunde avrättas utan rättegång och kvinnor och barn fördrivas. Lagarna riktade sig särskilt mot romer och resande, och existerande vid sidan av mer allmänna lösdriverilagar. Ingen vet säkert om dödstraffslagen någonsin tillämpades i Sverige, eftersom ingen forskning har gjorts på området. Vad forskningen däremot tydligt har kunnat visa är att lagarna sanktionerade ett utbrett vardagligt och lokalt förankrat våld mot romer och resande, som förs vidare än idag. Romer och resande utsattes regelmässigt för förföljelse och fördrivning, både med och utan myndigheternas direkta inblandning.

Samtidigt innebar 1600-talet ett outsinligt behov av soldater som kunde skickas ut i det 30-åriga kriget, och olika former av lagar mot det som kallades ”lösdriveri” användes för att tvinga romska män att ta värvning i armén. Under 1700-talet skickades ”lösdrivare” på tvångsarbete till olika fästningsbyggen runt om i riket. På liknande sätt utnyttjades den romska befolkningen i andra europeiska riken som gratis arbetskraft som kunde fördrivas när deras arbete inte längre behövdes. I östra Europa, till exempel i det som är dagens Rumänien, förslavades romer redan på 1300-talet och det lagliga romska slaveriet upphävdes inte förrän vid 1800-talets mitt.

Överst, tyska och holländska målade varningsskyltar från 1700-talet som sattes upp för att påminna romer och resande om de spö- och dödsstraff som väntade om de försökte slå sig ner på en plats. Raden längst ner, nutida förbudsskyltar riktade mot ”nomader”, ”resande”, ”vagabonder” och ”zigenare”.

Under 1800- och 1900-talet pendlade den politik som riktade sig mot romer och resande mellan olika former av tvångsassimilering – till exempel i form av tvångsomhändertaganden av barn – och politik som syftade till fördrivande. Systematisk registrering av romer och resande påbörjades redan under 1880-talet i bland annat Frankrike, Tyskland och Ungern. I Frankrike tvingades de som kallades ”nomader” bära ett särskilt identitetskort ända fram till 1969, och i Tyskland skapades en så kallad Zigeunerbuch 1905 som samlade information om romer och resande baserat på utseende och särskilda kännetecken. 1936 innehöll den 19 000 namn och foton. Också i Sverige genomfördes registrering av romer och resande vid ett flertal tillfällen under 1900-talet, och böter utfärdades till den som upplät mark, bostad eller handlade med romer och resande. Särskilda polisstyrkor skapades för att övervaka familjer som utpekades som resande, och kommuner köpte upp hus för att hindra resande från att flytta in i kommunen. Våld och trakasserier mot resande och romer förekom också från lokalbefolkningen, och i pressen underblåstes den stereotypa och traderade bilden av resande – som kallades ”tattare” – som ett hot.

Från vänster till höger; ifylld blankett ur Socialstyrelsens Inventering av tattare från 1942-44. Socialstyrelsen efterfrågade specifikt ”avvikande utseende eller rasdrag” och forskare har påpekat att uppgiftslämnande polis ofta hade svårt att ange något ”avvikande” i de så kallade ”tattarnas” utseende. Identifieringen av ”tattare” i registret byggde snarare på lokala fördomar och hörsägen som pekade ut vissa individer och släkter. Till grund för socialstyrelsens instruktioner låg rasbiologins stereotypa bilder av romer och resande som hävdade att deras påstått ”asociala” och ”kriminella” natur gick att avläsa i form av ”rastypiska drag” avseende ögon-, hår-, och hudfärg, pannans lutning, ögonens placering och näsans form.

I Sverige utgjorde Herman Lundborgs bok Svenska folktyper. Bildgalleri, ordnat efter rasbiologiska principer, från 1919 en källa till utseendebaserad kategorisering, liksom den Folktypsutställning som turnerade runt i Sverige samma år.

Till höger, illustration av Albert Engström ur Läsebok för svenska folket, från 1938. Novellen handlar om en präst som berättar om hur han och några vänner i samförstånd med länsman och andra ortsbor, med våld fördrivit ”tattare” från byn. Novellen låter prästen beskriva sina handlingar som en ”gudomlig rättvisa”, medan ”tattarna” beskrivs som kriminella, våldsamma och fega. Albert Engströms novell utgör ett inslag i populärkulturens spridande av stereotyper i bild och ord. Bilden ansluter sig till rasbiologins framställning av yttre ”rasdrag” som påstods känneteckna romer och resande: mörkhyade med svart hår och krokiga näsor, men också vitt spridda stereotypa beskrivningar av romers och resandes utseende som ”lömskt”.

Överst, från vänster till höger; notis ur svensk dagstidning, 1882. Texten handlar om det faktum att bötesbelopp kunde utdömas till de som lät romer eller resande övernatta på gården eller markerna; ”personer inom socknen som lämna nattlogi åt kringresande tattare, skola böta från och med 5 till och med 20 riksdaler”. Till höger, förstasida ur Värmlands Folkblad, 1942, som handlar om hur en kommun vänt sig till regeringen med en begäran om att ”tattarproblemet” åter måste utredas. Skälet anges vara att vissa byar i socknen bebos av resande som ”terrorisera hela bygden”.

Nederst, artiklar ur svensk press från 1930- och 40-tal. Den så kallade ”tattarfrågan” behandlades i ett flertal statliga utredningar och kartläggningar under 1900-talets första hälft, präglade av samtida rasbiologiska föreställningar som beskrev resande och romer som av naturen ”asociala”, ”lättjefulla”, kriminella och våldsamma.

I filmer och populärkultur förekommer fortfarande den stereotypa bilden av romer som våldsamma, kriminella och fientliga i förhållande till majoritetssamhällets lagar och regler.

Litteraturens, medias och populärkulturens stereotyper och budskap är identiska med den politiska propaganda som spreds i det nazityska riket och som användes för att motivera det organiserade massmordet på upp till 1,5 miljoner romer och resande. Svårigheten att fastställa exakta siffror beror på att romer och resande i hög grad mördades också utanför förintelselägren, på ockuperade områden och av regimer lojala med Nazityskland, samt att många romer och resande var statslösa och inte räknades som medborgare i de länder där de bodde.

Ovan, från vänster till höger: tjeckisk skylt från 1920 som förbjuder ”zigenare”; italiensk skylt från 2012, texten lyder: ”På grund av upprepade stölder får ”zigenare” inte komma in”; engelsk skylt från 2013: ”Vi serverar inte rumänska eller östeuropeiska ”zigenare””.

Nedan från vänster till höger: omslag på fransk tidskrift från 2013 med rubriken; Överdos på romer…; i mitten, skylt på bänk i väntsalen på Linköpings tågstation, 2014. Kommunchefen uttalade sig apropå skylten: ”De är ju inte här för att sitta och värma sig i en väntsal. De är ju här för att tigga ihop pengar till att ta sig hem. Jag tror att vi skulle göra migranterna en otjänst genom att isolera dem på ett varmt och ombonat ställe att vara på”.

Längst till höger, fransk skylt som förbjuder tillträde för ”resandefolk”.

HUVUDKÄLLOR

”500 år av slaveri”. Vår Romska historia. É Romani Glinda. Göteborgs stadsmuseum.

”Förintelsen”. Vår Romska historia. É Romani Glinda. Göteborgs stadsmuseum.

”Dagens Europa”. Vår Romska historia. É Romani Glinda. Göteborgs stadsmuseum.

”Romer under Förintelsen”. Forum för levande historia.

”Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige”. Rapport. Video. Martin Ericsson, 2016. Forum för levande historia.

”La loi de 1912 sur la circulation des ”nomades” (Tsiganes) en France”. Emmanuel Filhol. Revue Européenne des Migrations Internationals. Vol 23. No 2 | 2007.

”La Fabrique de l’Histoire: Bohème et bohémiens”. Emmanuel Laurentin. Radio France Culture. 2012.

I betraktarens ögon. Hans Caldaras, 2015.

Svensk anti-ziganism. Jan Selling, 2013.

Det ohyggliga arvet. Sverige och främlingen genom tiderna. Christian Catomeris. 2004.

Purging the Empire: Mass Expulsions in Germany. Matthew Fitzpatrick. 1871-1914.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/fordrivande-och-registrering-av-romer-och-resande.