Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Den stereotypa bilden av mörk hudfärg som smuts i reklamen

I reklam framställdes kolonialismen som den ”vita rasens” uppdrag att befria världen från smuts och förfall, och ”svart” hudfärg likställdes med smuts.

Hushållstvål var en av de första konsumtionsvarorna som marknadsfördes med hjälp av ett varumärke som etablerades genom massiva reklamkampanjer i media. Tvål var inte längre bara vilken tvål som helst som kunde användas för att tvätta sig, utan en namngiven tvål som bar på löften om en yttre såväl som inre renhet, och budskap om identiteter och tillhörighet. Brittiska Pears Soap var på många sätt trendsättande i kombinationen av bilder och texter som kopplade varumärket till rasbiologiska föreställningar där hudfärger betecknade inre egenskaper.

För Europa innebar 1800-talets koloniala expansion en massiv ekonomisk tillväxt som tillsammans med den industriella utvecklingen i grunden förändrade människors konsumtionsvanor. Det sena 1800-talet var början på det moderna konsumtionssamhället där den enskilda människan i egenskap av konsument köpte och formade en identitet byggd på varor och varumärken. Marknadsföring i form av landsomfattande reklamkampanjer växte fram, och reklamen byggde på och spred den koloniala ideologin om den ”vita rasens” överhöghet. Att köpa och konsumera vissa varor var att delta i utvecklandet av världen som leddes av kolonialmakterna. Det var också ett sätt att visa och bevisa att man tillhörde den del av mänskligheten som beskrevs som upplyst och civiliserad.

I 18- och 1900-talets marknadsföring av hushållsprodukter framställdes kolonialismen som ett ”städjobb” där den överlägsna ”vita” rasen befriade världen från ”smuts” i form av koloniserade folk. På bilden framställs de västerländska stormakterna – de så kallade ”kulturfolken” – som hemmafruar som rengör och putsar världen, samtidigt som de beundrar varandras färdigheter och ägodelar.

Pears soap var ett varumärke som under flera decennier byggde sina reklamkampanjer på budskapet att kolonialismen egentligen handlade om Europas och den ”vita rasens” plikt att civilisera och utveckla världen. I annonserna gjordes en direkt koppling mellan koloniala erövringar, renhet och renlighet, som grundades på föreställningar om att världen utanför Europa var förfallen, smutsig och vanskött, och behövde tvättas ren.

Texten på affischen till vänster lyder: ”Det första steget mot att lätta på den vite mannens börda, är genom att lära ut renlighetens dygder. Pears Soap är en avgörande beståndsdel i civilisationens stegvisa upplysande av världens mörka hörn, medan den hos kulturfolken i alla nationer sitter i högsätet – det är den ideala tvålen”.

På affischen i mitten lyder rubriken: ”Formeln för den brittiska erövringen” och bilden visar stereotypa ”infödingar” som tillber orden Pears Soap som en gudom. Bilden anspelar på föreställningen om de koloniserade folkens primitiva och barbariska vidskeplighet, som är en del av den ”smutsighet” som kolonialismen kommer att ”tvätta bort”. Undertexten visar att bilden är en direkt referens till slaget om Omdurman, 1898, då brittiska styrkor besegrade en sudanesisk armé som gjorde motstånd mot den koloniala erövringen. Vid slaget om Omdurman dog mer än 30 000 sudanesiska soldater medan de brittiska styrkorna förlorade knappt 700 man. Winston Churchill som var med, skrev: ”Så slutade slaget vid Omdurman – den mest eklatanta seger som vetenskapens vapen någonsin vunnit över barbarer”.

På affischen längst till höger lyder rubriken ”Civilisationens födelse – ett budskap från havet” och underrubriken ”Tvålkonsumtion är ett mått på rikedom, civilisation, hälsa och folkets renhet”. Orden är ett citat från den tyske kemisten Justus von Liebig, och typisk för det sena 1800-talet som ofta referenser till vetenskap i reklamen. ”Folkens renhet” betyder inte bara att människor är rena på kroppen, utan handlar också om den inre, moraliska renhet som förknippades med Europa och den ”vita rasen”.

I bland annat reklam för tvättmedel och tvål från det sena 1800-talet och framåt användes den rasbiologiska kopplingen mellan hudfärg och inre och yttre egenskaper ofta och under lång tid. Reklamens bilder och associationsbanor byggde på föreställningen att den ”vita rasen” var överlägsen och att den ”vita” hudfärgen var vackrare än andra hudnyanser. Den ”vita” huden var ett tecken för en slags inneboende ”renhet” som både omfattade kroppen, själen och intellektet. ”Vita” människor var mer hygieniska än alla andra, men också moraliskt ”renare” och mer ”upplysta”.

Annonser där ”svarta” människor tvättades och förvandlades till ”vita” med hjälp av tvål, skurpulver, blekmedel eller målarfärg var ett påstående om att ”vithet” var eftersträvansvärt, men också att den ”svarta” hudfärgen var smuts som både kunde och borde tvättas bort. Marknadsföringens bildspråk byggde på rasbiologiska tankar som bilderna bidrog till att sprida, inpränta och popularisera under mer än ett sekel.

På den västerländska marknaden såldes tvålprodukter från 1800-talets slut och långt in på 1900-talet med hjälp av annonser som byggde på rasistiska föreställningar om att den ”svarta” hudfärgen var smuts som kunde och borde tvättas bort. Den ”vita” huden framställdes som ett skönhetsideal att eftersträva, och ”vithet” som en form av yttre och inre ”renhet” som signalerade både kroppslig hygien och moral.

Annonserna ska också förstås mot bakgrund av föreställningen om att kolonial expansion, folkmord, och slaveri var led i en världsomfattande kamp mellan ”människoraser” där de underlägsna raserna var dömda till undergång och utplåning i mötet med den överlägsna ”vita rasen”. Englands premiärminister förklarade 1898 att ”Man kan grovt dela in världens nationer i de levande och de döende”. Politikerna hänvisade till vetenskapen som från 1800-talets mitt och framåt spred idén om rasernas kamp som både oundviklig och av godo eftersom den utplånade mindervärdiga folk. Etnologen F. Farrar skrev 1866 att de ”vilda raserna är utan förflutet och utan framtid. Som andra långt ädlare raser före dem, är de dömda till snabb, total och ofrånkomlig utplåning, vilket kanske är ett led i mänsklighetens högsta bestämmelse”.

Annonser som framställde ”svarthet” som något mindervärdigt och smutsigt som borde utplånas med hjälp av målarfärg, blekmedel eller andra produkter, var en populariserad form av samma tänkande som spreds i marknadsföringen långt in på 1900-talet.

Reklam som framställde ”svarthet” som något mindervärdigt och smutsigt som borde och kunde tvättas, blekas, eller målas bort, speglade och spred rasistiska politiska budskap som byggde på föreställningar om ett ”rasernas krig” där den ”vita rasens” överlägsenhet oundvikligen ledde till andra ”rasers” utplåning och undergång.

HUVUDKÄLLOR

”What’s behind China’s ’racist’ Whitewashing Advert?”. Grace Tsoi, Vincent Ni, Heather Chen, Kerry Allen. BBC, 2016.

”Afrofobi”. Expo skola.

Imperial Leather. Anne McClintock, 1995.

Utrota varenda jävel. Sven Lindqvist, 1992.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/den-stereotypa-bilden-av-hudfarg-som-smuts-i-reklamen.