Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Myten om romer som barntjuvar

Den fortfarande vitt spridda myten om romer som rövar bort barn, har rötter många hundra år tillbaka i tiden. Den bottnar i den kristna kyrkans propaganda, men speglar också en lång historisk verklighet där barn till romer och resande tvångsomhändertogs av majoritetssamhället med början redan på 1700-talet.

Från vänster till höger; illustration ur målarbok, utgiven av den tjeckiska polismyndigheten, 2014. Mannen som lockar bort flickan tecknas med en mörkare hudfärg, vilket i ett tjeckiskt sammanhang signalerar ”rom”. I mitten, bild från sent 1800-tal där flickan i mitten är påtagligt ljusare och annorlunda klädd än omgivande figurer. Det ”romska” signaleras genom kläder, instrument, hudfärg och bakgrundens tältläger med öppen kokeld.

Till höger, omslag på brittiska dagstidningen Daily Mirror från 2013. Texten lyder; ”En andra blond flicka återfunnen hos ’zigenare’”. Bakgrunden är det uppmärksammade fallet i Grekland samma år, där en flicka som i pressen – också den svenska – kallades ”Den blonda ängeln” omhändertogs av polisen. Den andra blonda flickan, som omhändertogs i Dublin, lämnades senare tillbaka till sina föräldrar då DNA-prover visade att hon tillhörde den romska familj som polisen ingripit mot.

Myten om att romer och resande rövade bort barn uppstod tidigt. Det finns tydliga paralleller till den kristna kyrkans antijudiska propaganda som med början på sen medeltid spred myten om att kristna barn stals, mördades och tappades på blod som användes för att baka det judiska påskbrödet. På samma sätt anklagades och straffades både judar, romer och resande för att sprida sjukdomar, förgifta brunnar och för spioneri. 1782 massavrättades till exempel mer än 40 romer i Ungern, anklagade för kannibalism.

Barnstölderna förklarades som ett utslag av inneboende ondska och en önskan om att skada majoritetssamhället. I den stereotypa bilden av romer och resande som barntjuvar tillkom också föreställningen om att de bortrövade barnen skulle användas för att tigga, dansa och sjunga. Myten om romer och resande som barntjuvar lever kvar idag, och med jämna mellanrum ”avslöjas” fall där påstått bortrövade barn återfinns i romska bosättningar.

Under hela 1900-talet skrevs många barnböcker där handlingen kretsade kring myten om romer och resande som barntjuvar. Huvudpersonen var ofta ett barn som stulits av ”zigenare” eller ”tattare”, och som tvingades arbeta som tjuv eller tiggare. Romanerna slutar med att det bortrövade barnet återbördas till sin familj, och tjuvarna straffas.

Ovan från vänster till höger; omslagsbild till boken Det stulna barnet, från 1903. På bilden syns en man utanför fönstret som gömmer sig och lurar på barnet innanför; sedan den holländska ungdomsboken I rövares händer, från 1922. Omslaget speglar böckernas stereotypa framställningar av de bortrövade barnen som ”blonda” och ”ljusa” i förhållande till ”zigenarna” som genomgående framställdes som mörka och med ett ”lömskt” utseende; längst till höger, omslag till holländsk ungdomsbok från 1936, med titeln Zigenarna hotar vårt scoutläger. Också i barn- och ungdomsböcker som inte handlade om bortrövade, blonda barn, framställdes romer och resande under större delen av 1900-talet som faror och hot.

Underst; 1925 skrev den svenska författaren Rosa Fittinghof äventyrsromanen I tattarhänder för barn och ungdomar. Huvudpersonen är 12-åriga Gimmi som rövats bort från ett gods. I vagnen göms också en treårig grevedotter som ”tattarna” rövat bort, och vars guldblonda hår färgats kolsvart för att dölja rovet. Gimmi och flickan rymmer från ”Tattar-Hans” och Gimmi återförenas till slut lyckligt med sina föräldrar

Under 1800-talet och vidare in på 1900-talet spreds den stereotypa bilden av romska barntjuvar av press och i populärkulturen, och det är möjligt att tala om motivet med ”barnet som rövas bort” som en egen genre som återfinns i media, litteratur och konst. Under inflytande från 1800-talets rasbiologiska teorier, betonades de påstått bortrövade barnens ”blondhet” både i bild och text. I botten låg en föreställning om de ”mörkare rasernas” avundsjuka mot den ”vita, ljusa rasen”. Astrid Lindgrens novell Under körsbärsträdet från 1950 anspelar till exempel på den föreställningen.

Under 1800- och 1900-talet spreds ”sanna” berättelser om romer och resande som stal barn i populärkultur och press. Överst; bilder ur franska tidskrifter från 18- och 1900-tal som illustrerar påstått sanna berättelser om barn som rövas bort av ”nomader” och ”bohemer”. Liksom begreppen ”rövare” och ”bandit” användes de för att beteckna romer och resande.

Underst: fransk bildnovell från sekelskiftet 18-1900-tal. I bildnovellen används begreppet ”bohem” och ”bandit” som var en vanligt förekommande benämningar på romer och resande under den här tiden. I bildnovellen sammanförs ett flertal stereotypa bilder av romer och resande som lögnare och tjuvar som försörjer sig på brottslighet, men också som barnatjuvar, våldsamma och ogudaktiga.

Bildtexterna lyder; ”1) Den ene är ett stulet barn, kanske från goda föräldrar att döma av hans känslighet och goda hjärta. Den yngre är en fattig kvinnas son som också stulits av banditen, som utnyttjar deras späda ålder. 2) När bohemen tittar på dem, darrar barnen av skräck. 3) Eftersom han alltid hotar dem för att tvinga dem att ljuga och stjäla. 4) Eftersom de stackars små kommer hem med tomma händer, slår han dem brutalt och inte ens en bön rör hans hjärta av sten. 5) Och denna best slutar inte slå, fast barnen gråter tyst, resignerade som martyrer. 6) Men, fulla av hopp eftersom Gud straffar de onda, mumlar barnen en bön och ser mot himlen fulla av förtröstan”

I likhet med andra typer av hat- och våldspropaganda, döljer myten om romer och resande som ”barntjuvar” en historisk verklighet där offer och förövare har bytt plats. I den koloniala propagandan framställdes till exempel de europeiska erövringarna som ett försvar mot en hotande invasion. På samma sätt måste den stereotypa bilden av ”barntjuvar” förstås i relation till en lång, faktisk historia där barn till romer och resande med våld har tagits från sina familjer.

Under 1700-talets senare hälft genomförde till exempel myndigheterna i det Habsburgska riket ett flertal massaktioner under loppet av flera decennier, då alla romska barn över fem år fördes bort och placerades hos bönder. Bortrövandet av romska barn fyllde flera syften. Det användes som en form av utpressning för att tvinga romer att ”ge upp sitt zigenska sätt att leva”, men också för att förse majoritetssamhället med gratis eller mycket billig arbetskraft i jordbruket; i praktiken användes dekreten för att göra romerna till livegna arbetare. I propagandan framhävdes istället en önskan om att ”civilisera” romerna, genom att ta ett barn ”från sin smutsiga moder och uppfostra det i rena händer” som den tyska historikern Grellman skrev vid samma tid i en vitt spridd bok om romernas historia och natur. Dessutom påpekade Grellman, hyste romer en så ”överdriven” kärlek till sina barn, att barnen med fördel kunde användas i utpressningssyfte.

Samma typ av debatt fördes också i Sverige från 1700-talet och framåt in på 1900-talet. Ofta framställdes kidnappning och omhändertagande av romska barn med våld som ett alternativ till utrotning: ”Om man inte riktar in sig på att förbättra deras medvetande skulle man antingen behöva låta dem dö ut, eller ställa varje generation under straffångens tvång”, skrev Grellman. I ett utlåtande från Sveriges riksdag 1892 - sas det: ”Den enda åtgärd, som kan på ett fullt verksamt sätt motarbeta och småningom utrota de s.k. tattarnes och med dem jämförliga personers kringflackande och oordentliga levnadssätt, är att undandraga deras barn från föräldrars och anhöriges inflytande (…) om barnen vid tidiga år skiljas från den vanartiga skaran...och överlämnas till uppfostran inom en anstalt …. kunna de uppfostras till ordentliga och arbetsamma medborgare.”

Bilderna till vänster är tagna på norska Svanvikens arbetskoloni, en av Omstreifermisjonens arbetsläger för vuxna resande och romer, där barnen levde separerade från sina föräldrar på särskilda barnhem. Bilden till höger från norska Askviknes barnhem, som också var en del av Omstreifermisjonens verksamhet. Barnen på barnhemmet var sällan föräldralösa, utan hade tagits från föräldrarna med våld.

De nordamerikanska så kallade ”Indian Missions” utgjorde förebilder i både Norge och Sverige. Fotona är tagna på ”Carlisle Indian School” i USA vid förra sekelskiftet. Skolan var en av många internatskolor dit ursprungsbefolkningens barn fördes med våld. Skolorna ägnade sig framförallt åt att lära ut enkla grovarbetarsysslor och i praktiken var det barnens arbete som finansierade verksamheten. Bilden till höger är en av många ”före-och-efter”-bilder som spreds i propagandasyfte, och som visar hur barnen fråntogs sina kläder, tvångsklipptes och sattes på uniformer för att sedan tvingas posera framför kameran som exempel på ”framgångsrikt civiliserade vildar”.

Vid 1800-talets slut togs ett flertal initiativ av svenska präster för att omhänderta barn från ”vandringsfolket” så att de ”genom undervisning och uppfostran må avvänjas från det last- och lättjefulla liv som deras föräldrar lever”. Man diskuterade också möjligheten att upprätta ”reservat” av samma slag som bebos av ”lapparna i Norrland” och ”indianerna”, där barnen kunde gå i skolan, men skilda från sina föräldrar som skulle tvingas arbeta under polisbevakning. Inspirationen hämtades också från Norge där den så kallade ”Omstreifermissionen” placerade romska och resande barn på särskilda barnhem och föräldrarna i separata kolonier där de skulle göras till ”dugliga” medborgare. Vid 10 års ålder överfördes barnen till särskilt utvalda familjehem. Om föräldrarna vägrade medverka, förlorade de vårdnaden om barnen. På barnhemmen och kolonierna förbjöds talandet av romska språk, kläder, sånger, och hantverk.

Bortrövandet av romska och resande barn på 1700-talet förebådar en kolonial praktik som under 1800-talet spreds i de europeiska kolonierna, där tvångsomhändertagande av barn och upprättandet av barnhem användes både som utpressning mot de koloniserade folken, och som ett sätt att försöka utplåna kulturer, språk och traditioner.

HUVUDKÄLLOR

Den mörka och okända historien - Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet. Informationssida med länkar till materialet i olika format. Regeringskansliet.

Den mörka och okända historien - Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet. Rapporten i pdf-format. Regeringskansliet.

”Uppgifter ur kartläggningar av romer”. PM med uppgifter som framkommit i arbetet med regeringens vitbok om romer.

”Tvång från de styrande”. Vår Romska historia. É Romani Glinda. Göteborgs stadsmuseum.

”Vad hände i Sverige?”. Vår Romska historia. É Romani Glinda. Göteborgs stadsmuseum.

”The Origin and Function of the Gypsy Image in Children’s Literature”. Ian Hancock. The Lion and the Unicorn: A Critical Journal of Children’s Literature, 1987. Publicerat av RADOC, The Romani Archives and Documentation Center.

”Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige”. Rapport. Video. Martin Ericsson, 2016. Forum för levande historia.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/myten-om-romer-som-barntjuvar.