Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Vanliga antisemitiska bilder och föreställningar i samtiden

Under inflytande av rasbiologin kom antisemitismen att under slutet av 1800- och början av 1900-talet att biologiseras. De negativa egenskaper som tillskrevs judar gavs en förankring i biologin och framställdes som uttryck för den ”judiska rastypen”. Fortfarande i dag utgör också föreställningar om judiskt världsherravälde en kärnidé i antisemitisk propaganda och tankevärld. De kan bland annat avläsas i påståenden om ”judarnas makt över medierna”.

Även i samtida antisemitiska bilder kopplas ”judar” återkommande till djävulen. Bilden till vänster från Ad-Dustur, Jordanien 2008, bilden i mitten från Badil, en Palestinsk NGO och bilden till höger från Fars News Agency, Iran.

Den antijudiska och antisemitiska tanketraditionen innehåller ett stort antal föreställningar, myter och anklagelser, som i många fall förändrats över tid, getts nya rättfärdiganden och anpassats till nya omständigheter. Vissa bilder och beskyllningar har dock förblivit sig anmärkningsvärt lika genom historien. Några av de tydligaste och fortfarande vanligt förekommande antisemitiska motiven är följande:

Att framställa judar som kopplade till djävulen

Efter kristendomens tillblivelse började judar och den judiska religionen att framställas som kristendomens motsats, som demonisk och kopplad till djävulen. Även i samtida antisemitiska bilder kopplas ”judar” återkommandetill djävulen, som i bildexemplen nedan.

Till vänster i bilden karikeras islam av samma ”västmedia” som till höger knäböjer framför en toalett full av ”Zionism” med flammor från ”Förintelsen”, en djävul, och en ljusstake utmärkt med den judiska symbolen Davidsstjärnan. Från Ash-Sharq, Qatar 2006.

Ritualmord

Myter om ”judiska ritualmord” uppstod i Europa under 1100-talet men har levt kvar in i modern tid, framför allt i den arabisktalande och muslimska världen och bland högerextrema grupper i Europa, Östeuropa och USA. Myten bygger på påståendet att judar i samband med firandet av den judiska påsken kidnappade och dödade kristna barn för att använda deras blod i bakandet av det osyrade brödet.

Uråldriga antisemitiska myter om att judar begår ritualmord på kristna barn sprids även i nutid. Bilden till vänster är hämtad ur den antisemitiska syriska teveserien Al-Shatat från 2003 som bland annat har visats i Iran och Jordanien och sprider vidare den antisemitiska myten om judiska ritualmord på kristna barn”. I propaganda mot staten Israels politik och mot judar generellt, är judar som äter palestinska eller kristna barn en vanlig trop. Bilden överst till höger kommer från dagstidningen Al Watan, Oman, 2002.

Den vänstra bilden spreds bland annat på sociala medier under Gazakriget sommaren 2014. En man med haklapp märkt med en davidsstjärna skär i ett barn i palestinasjal, som ligger död på tallriken. På gaffeln syns den amerikanska flaggan.

På bilden till höger hugger en kroknäst, ond ”jude” med kloliknande fingrar, utmärkt med en kippa med Davidsstjärna, de redan blodsdrypande tänderna i ett litet barn.

Makt, sammansvärjningar och den judiska världskonspirationen

Föreställningar om en världsomspännande och farlig judisk makt har varit och är fortfarande central i antisemitiskt tänkande. Bilden har rötter i europeisk högmedeltid. Idéerna om en konspiration förstärktes under 1800-talet då judar fick möjlighet att delta i samhällslivet i flera länder i Europa. Vissa judars ekonomiska och sociala avancemang uppfattades som ett hot mot rådande maktförhållanden och privilegier. I antisemitisk propaganda förvandlades enskilda framgångsrika eller inflytelserika judar till representanter för ett hotfullt och mäktigt judiskt kollektiv – en bild som ofta tecknades i konspirativa termer.

Fantasier om judisk allmakt spelade en viktig roll i nazitysk propaganda. De tyska judarna – av nationalsocialisterna definierade som ”rasfrämmande” icke-tyskar – påstods behärska politik, ekonomi, kultur och medier i Tyskland. Judar runt om i världen – av nazisterna betecknade som ”den internationella judendomen”– påstods kontrollera världsekonomin och styra samtliga stormakter.

Fortfarande i dag utgör föreställningar om judisk makt och inflytande en kärnidé i antisemitisk propaganda och tankevärld. De kan bland annat avläsas i påståenden om ”judarnas makt över medierna” eller i tolkningar av amerikansk utrikespolitik där denna antyds eller påstås kontrolleras av judar eller en föregivet allsmäktig ”judisk lobby”. Denna typ av bilder vilar även på stereotypa bilder av judar som ett homogent kollektiv som agerar utifrån föregivet ”judiska” intressen liksom på historiskt rotade fördomar om judar som främmande, opålitliga, förrädiska och manipulativa.

Exempel på vanligt förekommande antisemitisk bildtrop som sprids i samtiden med liten variation: en stereotyp av ”en jude” framställs som en svartmuskig gammal man med långt skägg, stor krokig näsa, med svart hatt märkt med Davidsstjärna, som styr Amerika, amerikanska presidenter, världen, världspolitiken, världsekonomin och media. Överst till vänster och överst mitten från Al-Watan, Oman 2012, bilden överst till höger från Al-Bayan, Förenade Arab Emiraten 2010. Bilden längst ner till vänster från Akhbar al-Khalij, Bahrain 2008. Den typiska stereotypen av ”en jude” är etiketterad “Zionist Lobby” och har Barack Obama i sin ficka och Obama har i sin tur senator Hillary Clinton i sin ficka. Nederst till höger, en bild från Akhbar al-Khalij, Barhrain 2002.

En illustration av Facebook och grundaren Mark Zuckerberg som publicerades i en tysk tidning 2014. Bilden gavs två olika namn tidningen: Bläckfisk Zuckerberg och Bläckfisk Facebook. I bilden gjordes Zuckerberg till en bläckfisk, vars tentakler når överallt och den då 29 åriga Facebook grundaren porträtteras som den typiska stereotypen av ”en jude”; åldrad, med stor krokig näsa, stora läppar och krulligt hår.

Den antisemitiska tropen ”judar” som bläckfiskar som försöker ta över världen repeteras även i samtiden: bilden till vänster kommer från Al-Quds Al-Arabi, en Arabisk tidning publicerad i London, 2013, bilden till höger från Ar-Raya, Qatar, 2013.

Sammansvärjningar och den judiska världskonspirationen

Föreställningarna om judiska sammansvärjningar hänger tätt samman med myten om judisk makt. Idéerna uppstod först på medeltiden, framför allt som fantasier om en judisk sammansvärjning i syfte att förslava eller förinta alla kristna. Senare återkom liknande legender i vilka judar tillsammans med frimurare påstods konspirera mot kristenheten.

Under andra hälften av 1800-talet utvecklades nya versioner; högerradikala, nationalistiska och rasistiska författare i Frankrike, Tyskland och andra länder publicerade en rad böcker som varnade för en judisk konspiration mot den kristna världen, mot enskilda nationer eller mot den föregivna ”ariska rasen”. Ingen skrift kom dock att bli så inflytelserik som Sions vises protokoll, en förfalskning framställd av den ryska hemliga polisen och först publicerad 1903. Boken, som utger sig för att vara ett protokoll fört vid ett hemligt möte med judiska ledare (”Sions vise”), beskriver en judisk världskonspiration med syftet att underminera den kristna civilisationen och upprätta ett judiskt världsherravälde.

Att Sions vises protokoll var ett falsarium avslöjades tidigt, bland annat av den brittiska tidningen The Times 1921, men skriften kom ändå att få en enorm spridning, framför allt efter första världskriget. Texten översattes till en rad olika språk, däribland svenska, och spelade en central roll i den nazityska antisemitismen. Sions vises protokoll har efter andra världskriget fortsatt att spridas i massupplagor, i synnerhet i arabvärlden.

Välspridda antisemitiska konspirationsteorier i samtiden är till exempel att det är judar som ligger bakom 9/11, Daesh /Isis och islamofobin. Bilderna ovan är exempel på bilder som för fram budskapet om en hemlig judisk konspiration som stöder Daesh, terroristerna som låg bakom terrorattackerna i Paris 2015 och har som yttersta mål att sprida islamofobi. Bilden överst till vänster från ABNA 2015, en islamisk tevekanal på engelska. I mitten en bild spridd efter terrorattackerna i Paris, bland annat via Twitter. Bilden överst till höger och bilden underst kommer från Fars News Agency, Iran.

Brunnsförgiftning och spridandet av pesten

Den pestepidemi som utbröt under 1300-talet dödade cirka en tredjedel av Europas befolkning. Sjukdomens orsaker var okända. Vissa anklagade judarna och påstod att de skulle ha förgiftat brunnarna. Anklagelserna ledde till massakrer på tusentals judar. I vår tid förekommer påståenden av liknande slag, särskilt i antisemitisk propaganda i Mellanöstern men också i högerextrema miljöer i överförd bemärkelse där judar anklagas för att förgifta världen med mångkultur, hbtq-rättigheter och globalisering.

Koppla judar till nazismen och Förintelsen

Ett samtida återkommande tema är att koppla samman judar med nazismen och Förintelsens förövare. Detta tema utvecklades framför allt i sovjetisk propaganda under efterkrigstiden och spreds till Europa och Mellanöstern. Liknelserna gäller även Israel, och ett motiv till detta är att Israel ses som en judisk aktör, vilket bland annat framgår av att associationerna inte med samma systematik och intensitet appliceras på andra krigförande parter och av att argumentationen ofta kollektiviserar anklagelsen mot judar som kategori.

Många samtida tecknare och illustratörer använder sig av kopplingen israel=judar=nazism. Illustratören Carlos Latuffs antisemitiska teckningar kopplar återkommande ihop hakkors och Förintelsen med staten Israel, som likt i bilderna ovan, därmed likställs med ”judar” som kategori. Bilden till höger visar en koncentrationslägerfånge i randig fångdräkt med den gula stjärnan på bröstet, plågad och fångad i taggtråden i form av ett hakkors, med texten ”Never Again”. Bredvid honom en man från Gaza iklädd palestinasjal plågad och fångad på exakt samma sätt, nu med texten ”Over Again”. Båda bilderna uttrycker i såväl bild som ord att Israel-Palestina konflikten är samma sak som nazistiska koncentrationsläger och blandar ihop landet Israels politik med det nazistiska folkmordet på 6 miljoner europeiska judar.

Många samtida tecknare och illustratörer använder sig av kopplingen israel=judar=nazism. Bilden överst till vänster från Eleftherotypia, Grekland, 2002. Bilden underst från Al-Ahali, Egypten, 2007. Rubriken i bilden är: “Israel mördade de egyptiska fångarna från 1967.” Soldaterna säger: “Vi är inte mördare. Vi är nazister.”

Sammanblandningen av kritik mot Israel med antijudiska teman underblåser antisemitiska strömningar. Det grumlar även förståelsen av såväl konflikten som skillnaden mellan Israelkritik och antisemitism, vilket gynnar antijudiska krafter. Sammanblandningen ger även ammunition till israeliska makthavare som återkommande söker förknippa även legitim kritik av landets politik med antisemitisk propaganda.

Rasistiska stereotyper

Under inflytande av rasbiologin kom även antisemitismen att under slutet av 1800- och början av 1900-talet att biologiseras. De negativa egenskaper som tillskrevs judar gavs en förankring i biologin och framställdes som uttryck för den ”judiska rastypen”. Judar framställdes inte bara som bärare av en främmande och farlig mentalitet utan också som kroppsligt annorlunda: det yttre påstods avspegla det inre. I antisemitisk propaganda avbildades judar på ett sätt som skulle framhäva deras påstådda särart, underlägsenhet och farlighet. Kroknäsa, feta läppar, kloliknande händer, svartmuskighet och kutrygg blev återkommande attribut i antijudiska karikatyrer. Rasistiska stereotyper av detta slag spelade en viktig roll för konstruktionen av nationella identiteter i Europa: genom att framställa judar och andra som ”främmande” och annorlunda drogs gränsen till det som sades utgöra ”tysk”, ”fransk” eller ”svensk” nationell identitet.

Stereotypen av ”juden” gestaltas fortfarande idag ofta som ”en ras”, som ser ut på ett specifikt sätt och besitter inneboende egenskaper. Bilden till vänster är en samtida antisemitisk stereotyp som spridits på nätet, bland annat av högerextrema och nazister. Bilden till höger framställer den kanadensisk-amerikanska feministen, mediekritikern och bloggaren Anita Sarkeesian, skaparen av videobloggen Feminist Frequency, som en stereotyp av ”en jude” med konspiratorisk blick, stor böjd näsa, kutryggig och gnuggandes sina händer.

Den rasistiskt präglade antisemitismen byggde på uppfattningen att judars föregivet negativa egenskaper var biologiskt förankrade, opåverkbara och eviga. Om judar tidigare i viss utsträckning kunnat undkomma förföljelse genom konvertering till kristendomen innebar biologiseringen av judehatet att denna flyktväg helt stängdes.

I samtiden är det vanligt att kritik mot staten Israel och dess politik skildras och visuellt gestaltas i relation till rasbiologiska föreställningar om att judar bär på inneboende egenskaper.

Konspirationsteorier

Sion Vises protokoll, de antisemitiska konspirationsteoriernas bibel från 1906, trycks idag i massupplagor i Mellanöstern och har därifrån spridit sig vidare till andra muslimska länder som Malaysia, men också blivit en bästsäljare i till exempel Japan. I Europa är det vanligare med konspirationsteorier som inte explicit talar om judar, utan använder omskrivningar och kodord som till exempel ”Illuminati”, ”sionister”, ”de utvalda”, ”Israellobbyn”, ”zio-medier”, ”Rothschild” eller ”kulturmarxister”. För de insatta är det uppenbart att referensen fortfarande är ”juden”. Konspirationsteorier skapar politisk samhörighet, inte genom positiv identifikation utan negativ, genom delade fiendebilder.

HUVUDKÄLLOR

”Vad är antisemitism?: Frågor och svar om antisemitism”. Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA.

”Svensk bok hyllar antisemitisk tecknare”. Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA. Nyhetsbrev, mars 2012.

”Antisemitism”. Expo skola.

”The Return of the Blood Libel: Can Art Stop the Hemorrhaging of Hate?”. Bernard Starr. The Huffington Post, 2013.

”Varning för konspirationen”. Rasmus Fleischer. Magasinet Arena, 2005.

Populism och apokalyps. Det politiska innehållet i samtida konspirationsteorier. Rasmus Fleischer, 2005.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/vanliga-antisemitiska-bilder-och-forestallningar-i-samtiden.

Nyfiken på allt?

Slumpa artikel
Video cover pagePlay icon

Vad är en stereotyp bild?

Film, 3 min

Video coverPlay icon

Det här är inte jag

Ickesterotypa bilder

Icke-stereotypa bilder

Logotyp UNESCO LUCS
Logotyp MKC
Logotyp Postkodlotteriet

Nyfiken på allt?

Slumpa artikel